Om Kalix älv ek förening

 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

 

Verksamheten skall vara näringsinriktad och främja turism. Resenäring. Fiske- och vattenvård i de kommuner inom Kalixälvens vattensystem och skärgård som är medlemmar i föreningen. Detta ska ske genom att föreningen samordnar och bedriver gemensam marknadsföring av medlemmarnas produkter.

 

Vidare ska föreningen medverka till produktutveckling av medlemmarnas respektive produktutbud. Även utbidlning i avsikt att stärka medlemmarnas kompetens inom områden väsentliga för framgångsrik sportfisketurism ska bedrivas. Föreningen ska också samordna arrangemang och aktiviteter av turismgenererande karaktär.

 

Med de ovan beskrivna verksamheterna skall förbättrad lönsamhet för medlemmarna tillskapas.

 

Tyngdpunkten i verksamheten skall ligga på att förbättra förutsättningarna för turism baserad på sportfiske inom Kalixälvens vattensystem och skärgård. Med rusim avses alla former av resande. D v s både privat- och tjänsteresande i vid bemärkelse.

 

Föreningen skall vara ett forum för samarbete och utveckling av Kalixälvens vattensystem och skärgård som attraktivt besökt- och boendeområde.

 

Föreningens medlemmar deltar i verksamheten som nyttjare av föreningens tjänster och med egna arbetsinsatser.